Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późń. zm.). 

2. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow oraz warunki ich świadczenia, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, płatności, prawa oraz obowiązki stron, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

3. Firma Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow świadczy usługi drogą elektroniczną, przez co należy rozumieć konsultacje psychologiczne, terapeutyczne oraz pokrewne, zwane dalej konsultacjami specjalistycznymi. 

4. Z konsultacji specjalistycznych oferowanych przez firmę Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow  mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych, przesłana na adres e-mail podany przez Specjalistę w czasie konsultacji oraz konsultacja z udziałem opiekuna prawnego. 

5. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem firmy Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow . Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez firmę Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow  dochodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu i zamówienie usługi. 

II. Definicje pojęć.

1. Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej klienta 

2. Wiadomość e-mail – oznacza wiadomość e-mail, której przesłanie jest niezbędne do korzystania z usług firmy Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow

3. Klient – oznacza osobę fizyczną korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę. 

4. Firma – osoba prawną oraz jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie usług.

5. Serwis nataliaszarapow.pl – strona internetowa, do której prawo posiada Usługodawca i za pomocą której oferowane są usługi, dostępna pod adresem nataliaszarapow.pl 

6. Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

7. Specjalista – oznacza osobę posiadającą niezbędne kompetencje i uprawnienia wynikające z odrębnych aktualnych przepisów do wykonywania realizowania oferowanych przez Usługodawcę konsultacji specjalistycznych. 

8. Konsultacja specjalistyczna – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę 

9. Konsultacja wideo – konsultacja realizowana poprzez komunikator internetowy. 

10. Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi zgodnie z obowiązującym prawem tj. Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow, ul. Wandy 12A/5, 44-100 Gliwice, NIP: 631-269-94-38

11. Administrator danych osobowych Klientów – administratorem danych osobowych jest Usługodawca. 

III. Usługi.

1. Usługi świadczone przez firmę Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow  mają charakter odpłatny. 

2. Usługodawca świadczy konsultacje specjalistyczne realizowane w formie wideokonsultacji – czyli rozmów wideo (trwających do 50 minut) Klienta ze Specjalistą za pośrednictwem komunikatora internetowego z lub bez użycia kamery. W przypadku zgody lub woli ze strony klienta konsultacja specjalistyczna może być zrealizowana za pośrednictwem połączenia telefonicznego. W przypadku rozmowy telefonicznej – konieczne jest podanie numeru telefonu zarejestrowanego w Polsce (prefiks +48).

3. Świadczenie usług uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty zgodnej z cennikiem usług ustalonym z Usługodawcą. 

4. W celu rozpoczęcia korzystania z usług firmy Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow niezbędne jest: 

– zapoznanie się z Regulaminem i Zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zaakceptowanie ich postanowień

– przesłanie wiadomości na adres kontakt@nataliaszarapow.pl oraz podanie następujących danych: imię oraz telefon kontaktowy lub skontaktowanie się drogą telefoniczną oraz podanie następujących danych: imię, adres e-mail oraz telefon kontaktowy

– po ustaleniu terminu konsultacji specjalistycznej drogą telefoniczna lub mailową, przesłanie na adres kontakt@nataliaszarapow.pl informacji dotyczących zrealizowanej płatności (dane wpłacającego, data realizacji przelewu, potwierdzenie wykonania przelewu). 

5. Specjalista biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny Klienta może podjąć decyzję o konieczności odbycia przez niego konsultacji lekarskiej. Może również odmówić realizacji usługi, jeżeli uzna, że konsultacja na odległość nie jest odpowiednia lub wystarczająca wobec zgłoszonego problemu. 

6. Osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną. 

7. Specjalista może zaprzestać udzielania usług w stosunku do Klienta, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym czy agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana, a w przypadku opłaconego pakietu kilku wizyt zostanie rozliczona jako zrealizowana. 

8. Nagrywanie konsultacji specjalistycznych zarówno przez Klienta jak i Specjalistę jest prawnie zabronione, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Stron. Wobec powyższego zastosowanie mają odrębne przepisy prawa polskiego. 

IV. Warunki techniczne.

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z usług jest spełnienie przez Klienta minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego lub telefonicznego oraz łącza internetowego, pozwalające na połączenie się za pomocą dźwięku i/lub obrazu ze Specjalistą za pomocą komunikatora internetowego. 

V. Zawarcie umowy.

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez firmę Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow dochodzi poprzez zaakceptowanie regulaminów Usługodawcy i dostawców usług internetowych (www.nataliaszarapow.pl/regulamin) i zamówienie usługi. 

2. W celu rozpoczęcia korzystania usług świadczonych przez firmę Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminów. W przypadku dokonania rezerwacji i korzystania z oferowanych usług nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

3. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji konsultacji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, przesłaniu wiadomości email lub nawiązaniu kontaktu telefonicznego, ustaleniu przez Specjalistę terminu świadczenia usługi oraz przekazaniu informacji o płatności przelewem.

4. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie usług elektronicznych oraz świadomość korzyści i ograniczeń z nich płynących, w szczególności braku możliwości kontaktu fizycznego ze Specjalistą. 

5. Rezerwacja konsultacji jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia usług. Specjalista może poprosić Klienta o podanie dodatkowych danych identyfikacyjnych wynikających z odrębnych przepisów i mających na celu realizację wybranego przez Klienta świadczenia. 

6. Fakt zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest każdorazowo potwierdzany wiadomością e-mail wysyłaną na adres podany przez Klienta podczas rezerwacji wizyty lub za pośrednictwem wiadomości SMS na numer podany przez Klienta lub w inny sposób ustalony z Klientem.

7. W przypadku odwołania konsultacji przez Specjalistę z powodów losowych, Usługodawca proponuje Klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla Klienta terminie. Uiszczona opłata jest zwracana na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przenoszona jest na poczet kolejnej konsultacji. 

8. W przypadku, gdy skorzystanie z Konsultacji online w zarezerwowanym przez Użytkownika terminie będzie niemożliwe, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż na 48 godzin przed zarezerwowanym terminem, odwołać rezerwację za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres kontakt@nataliaszarapow.pl. W takim przypadku Użytkownik nie ponosi kosztów odwołanej Konsultacji online. Konsultacje zarezerwowane w terminie krótszym niż 48h przed jej planowanym rozpoczęciem nie podlegają możliwości ich odwołania. Istnieje możliwość przeniesienia konsultacji na najbliższy możliwy, dostępny dla Specjalisty termin. 

9. W przypadku, gdy Użytkownik nie skorzysta z zarezerwowanej Konsultacji online z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Użytkownika lub odwoła rezerwację po terminie podanym w punkcie V.8, opłata za Konsultację nie zostanie zwrócona.

VI. Zasady kontaktu Klienta ze Specjalistą.

1. Po prawidłowym zamówieniu usługi Klient otrzyma po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby wiadomość e-mail lub SMS potwierdzającą rezerwację wraz z potwierdzeniem sposoby jej realizacji w ustalonym ze Specjalistą terminie.

2. W razie braku połączenia się Klienta w przeciągu 15 minut od umówionej godziny w danym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi, prowadzący Specjalista ma prawo anulować spotkanie, a Klientowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo zwrotu pieniędzy za umówioną konsultację. 

3. W przypadku opóźnienia Klienta usługa nie będzie przedłużona o czas spóźnienia. 

4. Zamówienie konsultacji jest ostatecznym potwierdzeniem jej terminu, wobec czego nie ma późniejszej możliwości dokonywania zmian. 

5. W przypadku wszystkich zamówień rezygnacja z konsultacji po jej zamówieniu powoduje, iż będzie ona rozliczana jako zrealizowana, co oznacza brak możliwości zwrotu płatności. 

VII. Płatności.

1. Usługi świadczone są przez firmę Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow świadczone odpłatnie zgodnie z odrębnymi ustaleniami z Klientem lub firmą, na rzecz której są świadczone. Usługodawca może zmienić cenę za usługę. Usługi zarezerwowane do dnia poprzedzającego dzień zmiany ceny do godz. 24:00 będą świadczone po dotychczasowej cenie. Informacja o zmianie ceny nie będzie przekazywana indywidualnie każdemu z usługobiorców. Aktualnie obowiązujący cennik będzie zamieszczany na stronie internetowej nataliaszarapow.pl w zakładce „Umów wizytę”.

2. Opłata za zamówioną konsultację dokonywana jest za pomocą przelewu na numer konta bankowego Usługodawcy.

3. Dokonanie płatności następuje w momencie wpływu środków pieniężnych na konto Usługodawcy. 

4. Usługobiorca z chwilą zamówienia usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz, zobowiązany jest do uiszczenia stosowanej opłaty. Opłata za wybraną konsultację powinna być dokonana niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana. 

5. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu oraz przekazaniu danych do jej wystawienia na adres e-mail: kontakt@nataliaszarapow.pl. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną do 14 dni od dnia zrealizowania usługi na adres e-mail Klienta. 

VIII. Prawa i obowiązki stron.

1. Usługodawca: 

– Zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z treścią Regulaminu. 

– Zobowiązuje się należycie wykonywać umowę, poprzez świadczenie usług według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności. 

– Zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie. 

– Kieruje się polityką prywatności zgodną z RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

– Ponosi odpowiedzialność za niewykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

 – Może odstąpić od umowy lub od jej kontynuacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu

– Może odmówić świadczenia lub kontynuacji usług mając na względzie istotne kwestie związane z etyką wykonywania zawodu. W tym przypadku, Klientowi przysługuje prawo zwrotu za niezrealizowane i zaplanowane wcześniej usługi, które zostały uprzednio opłacone przez klienta z góry.

– W ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty. 

– W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. 

– Ma prawo do zawieszenia funkcjonowania strony nataliaszarapow.pl w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu, oprogramowania i powiązanych urządzeń technicznych. 

– Ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 3 dniach od momentu ich zamieszczenia na stronie nataliaszarapow.pl. 

– Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości opłaty zapłaconej mu przez Klienta.

– Nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Klient wykorzystuje usługi/uzyskaną wiedzę w swoim prywatnym i zawodowym życiu.

2. Klient: 

– Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami Regulaminu. 

– Może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

– Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

– Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i ewentualnego żądania usunięcia swoich danych przekazanych przez niego Usługodawcy, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji świadczenia w świetle odrębnych przepisów. 

– Zobowiązuje się do nie przesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących uszkodzić stronę nataliaszarapow.pl, powiązane z nią adresy e-mail lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. 

– Zobowiązuje się do nie nagrywania usług bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej. 

IX. Odstąpienie od umowy.

1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie w formie elektronicznej lub pisemnej. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 48 godziny zegarowe przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy (konsultacji).

4.W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 48 godzin Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

X. Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów.

1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług firmy Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana. 

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: kontakt@nataliaszarapow.pl 

3. Reklamacja powinna zawierać:

– dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby Firmy, adres poczty elektronicznej; 

– przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji; wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę. 

4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail na adres e-mail z którego została przesłana reklamacja. 

5. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy Stronami umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania. 

6. W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić do roszczeń na drodze postępowania sądowego, w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Usługodawcy. 

XI. Ochrona Danych Osobowych i Postanowienia końcowe.

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Zasadach przetwarzania danych osobowych dostępnych na stronie nataliaszarapow.pl. 

2. Klient, który zamierza skorzystać z usług firmy Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje jego postanowienia i jest świadomy ryzyka jakie jest związane z korzystaniem z usług online (ograniczeń korzystania z usług na odległość z uwagi na publiczny charakter sieci Internet) oraz przyjmuje do wiadomości, że konsultacje mogą mieć charakter informacyjny, a w ich wyniku może nie powstawać dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

3. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie nataliaszarapow.pl. 

4. Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta osobom trzecim. Klient nie ma prawa do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.200 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym; (Dz. U. z 2019r. poz. 1026. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495. z późn. zm.). 

6. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji. 

02.09.2021