Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych w Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow z siedzibą w Gliwicach

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję się o przetwarzaniu danych osobowych w Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow w związku z korzystaniem z niniejszej witryny internetowej.

Definicje

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administator lub ADO – oznacza Natalię Szarapow prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą Gabinet psychologiczny i psychoterapia Natalia Szarapow z siedzibą w Gliwicach ul. Wandy 12a/5, 44-100 Gliwice, NIP: 6312699438, REGON: 389812305.

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Podmiot danych – oznacza osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, np. osoba fizyczna kierująca za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie do ADO.

EOG – oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników www ADO

We wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: kontakt@nataliaszarapow.pl z dopiskiem “dane osobowe”.

Cel i podstawa przetwarzania

KORZYSTANIE Z WWW, W TYM KONTAKT, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, BLOG I KOMENTARZE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH


W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mail za pomocą kanałów komunikacji dostępnych na https://nataliaszarapow.pl/kontakt/, dane osobowe zawarte w korespondencji są przetwarzane w celu komunikacji, tj. obsługi zapytania, jego przetworzenia, rozwiązania sprawy, której ta korespondencja dotyczy, w tym identyfikacji nadawcy korespondencji. W tej sytuacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych polegającego na prowadzeniu korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W sytuacji, gdy podmioty danych korzystają z portali społecznościowych, w których ADO prowadzi swoje profile (Facebook, Instagram), Administrator przetwarza dane osobowe powiązane z profilem użytkownika, w celu:

 • prowadzenia profili w mediach społecznościowych tj. zamieszczania tam treści oraz promocji swoich usług i towarów. Przetwarzanie danych osobowych w social mediach przez ADO jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, które polegają na analizie komentarzy, weryfikacji śledzących kont, liczby wyświetleń profilu, w tym stories, odpowiadaniu na komentarze, czy odpisywaniu na wiadomości, samemu przetworzeniu treści otrzymanej wiadomości, jej obsłudze, identyfikacji nadawcy korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

KORZYSTANIE Z USŁUG PŁATNYCH

W przypadku zamówienia usługi (konsultacji psychologicznej, sesji terapii, sesji psychoterapii i inne) zgodnie z oferta zawartą na stronie Administratora https://nataliaszarapow.pl/umow-wizyte/, dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnianiu oferty osobom ją przeglądającym, udostępniania możliwości rezerwacji wizyty drogą mailową lub telefoniczną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • przetworzenia i realizacji zamówionej usługi, w tym także przetworzenia i rozpatrzenia złożonej reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO);
 • realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych polegających w szczególności na dokonywaniu rozliczeń finansowych i podatkowych na podstawie przepisów ustawy z 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, czy ustawy z 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu ew. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • odpowiedzenia na nawiązany przez Klienta kontakt (art. 6 ust. 1 lit. a ) RODO).

W przypadku nawiązywania z Administratorem połączeń telefonicznych, dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt. Także w tej sytuacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na załatwieniu zgłaszanej ADO sprawy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W każdym z ww. sytuacji dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu administrowania stroną internetową https://nataliaszarapow.pl/ i w związku z przeglądaniem przez podmioty danych treści znajdującej się na blogu ADO. Także w tej sytuacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów ADO polegających na administrowaniu witryną (art. 6 ust. 1 lit.f) RODO). Prawnie uzasadnione interesy ADO mogą polegać także na ochronie i wspieraniu działalności, w tym wykrywaniu zachowań antyspołecznych czy oszustw, przestępstw, promowaniu usług i produktów Administratora, a także dochodzeniu i obronie roszczeń w sytuacji, gdy będzie to konieczne.

Retencja

ADO przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane lub, dla którego są przetwarzane w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów o archiwizacji. W każdym przypadku, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu jej wycofania. Cofnięcie zgody, w stosunku do przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, nie wpływa na zgodność przetwarzania z prawem zanim doszło do cofnięcia zgody. W sytuacji, gdy zaistnienia roszczeń, okres przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony, co najmniej na czas trwania postępowania sądowego dotyczącego tych roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, jeśli wystąpią z takim żądaniem, np. organy wymiaru sprawiedliwości;
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, prawne, marketingowe a także banki i operatorzy płatności. W przypadkach, które tego wymagają ADO zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Realizacja praw

Korzystając z przysługujących podmiotom danych praw w zakresie ochrony danych osobowych, można kierować do ADO następujące żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych i uzyskać ich kopię;
 • poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – jej cofnięcia w każdym czasie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem tej zgody.

W każdym przypadku, w którym podmiot danych uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą profilowane i przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

Czy podanie danych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług ADO w zakresie, w jakim do korzystania z nich niezbędne jest ich przetwarzanie.

EOG

Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. Jeżeli jednak sytuacja taka zaistnieje, dane osobowe będą przekazywane na podstawie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, w razie jej braku w przypadku, gdy ADO zapewni odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą. W razie zaistnienia takiej sytuacji, zostaną o niej Państwo poinformowani.